پنج شنبه ۲۰ اَمرداد ۱۴۰۱
 

تماس با اعضای کمیته راهبری

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

سمت

پست الکترونیکی

 جناب آقای علیرضا ساطعی                       

معاونت امور بندری و مناطق ویژه- سازمان بنادر

 
 جناب آقای جمهور    
 جناب آقای رحمان منفرد   
 جناب آقای حسین کاخکی   
 جناب آقای مسعود شریفی   
 جناب آقای ابراهیمی   
 جناب آقای ماشینچی   
 جناب آقای احمد صالحی    
 سرکار خانم باقری پور   
جناب آقای دکتر محمود زرگر   
 سرکار خانم مه کامه هومانی